โรงเรียนสตรีทุ่งสง

เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม

  • Cover 1
  • Cover 1

  STSS News

  ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                   ประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2564                   ประกาศเรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2)                   ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)                   ประกาศเรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่2)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี 2563 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปี 2563 ประเภทโตวต้า ม.3 เดิม                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และนักการภารโรง                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู และนักการภารโรง                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เรียกนักเรียนสำรองเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน(chinese enhancement program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ NEED PROGRAM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (Chinese Enhancement Program - CEP) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418 ค และอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)                   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่1/2563 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418ค และอาคารเรียน แบบพิเศษ 4 ชั้น                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418 ค และอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ฉบับแก้ไข                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                

   ขอบข่ายการบริหาร

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้านคือ
2.1 การบริหารวิชาการ
     1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
    2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
    3) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
    4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2.2 การบริหารงบประมาณ
1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5) การบริหารการเงิน
6) การบริหารบัญชี
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

2.3 การบริหารงานบุคคล
1) การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4) วินัยและการรักษาวินัย
5) การออกจากราชการ

2.4 การบริหารทั่วไป
1) การดำเนินงานธุรการ
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
10) การรับนักเรียน
11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย
12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น

17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18) งานบริการสาธารณะ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/12/2563 , 07:33 น.