โรงเรียนสตรีทุ่งสง

เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม

  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1
  • Cover 1

  STSS News

  ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา                   ประกาศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง เลื่อนเปิดเรียน On Site                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ตารางการสอบวัดผลกลางภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4                   ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3                   ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) , เจ้าหน้าที่สำนักงานสารสนเทศ , นักการภารโรงหญิงและนักการภารโรงชาย                   ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564                   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกเดือนเมษายน                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง การเรียกรายงานตัวนักเรียนที่สอบได้สำรอง ประเภทสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564                   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก                   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก                   ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙)                   แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน                   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 รอบทั่วไป                   ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ม.1 และ ม.4                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 รอบสอบคัดเลือกทั่วไป                   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่มอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564                   รายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 26 เมษายน 2564                   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว                   รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 วันที่ 25 เมษายน 2564 ณ เวลา 16.30 น.                   รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ เวลา 16.30 น.                   แนะนำวิธีการเข้าสมัครศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4                   กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติและความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ตามปฏิทิน สพฐ. ฉบับปรับปรุง 20 เมษายน 2564                   ประกาศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควต้า) ปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   เกณฑ์สอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (NEED PROGRAM)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (MASTER PROGRAM)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเลิศด้านภาษาจีน (CHINESE ENHANCEMENT PROGRAM)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ENRICHMENT PROGRAM OF SCIENCE MATHEMATICS TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM)                   ประกาศเปลี่ยนแปลง                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. (Master Program) ประจำปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาจีน CHINESE ENHANCEMENT PROGRAM ประจำปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM:IEP) ประจำปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ NEED PROGRAM ประจำปีการศึกษา 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก                   ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                   ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6                   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ                   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ห้องเรียนปกติ)                   ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศผลการสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง                   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง                   ประกาศเรื่อง การสอบวัดความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                   ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3                   ประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2564                   ประกาศเรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2)                   ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)                   ประกาศเรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่2)                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี 2563 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปี 2563 ประเภทโตวต้า ม.3 เดิม                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และนักการภารโรง                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู และนักการภารโรง                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เรียกนักเรียนสำรองเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน(chinese enhancement program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ NEED PROGRAM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน (Chinese Enhancement Program - CEP) ประจำปีการศึกษา 2563                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418 ค และอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)                   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่1/2563 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418ค และอาคารเรียน แบบพิเศษ 4 ชั้น                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ418 ค และอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ฉบับแก้ไข                   ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                

ประวัติโรงเรียน และข้อมูลโรงเรียน

   ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรีทุ่งสง   

ประวัติโรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนสตรีทุ่งสง  

ประวัติการก่อตั้ง  แต่เดิมนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมวิสามัญศึกษาในอำเภอทุ่งสงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือโรงเรียนทุ่งสงจัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2500   กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน สตรีทุ่งสงขึ้น โดยแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนทุ่งสงเดิม พร้อมกับได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประเภท กศ.ส. จำนวน 150,000 บาท  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 210 มีห้องเรียนเฉพาะชั้นบน จำนวน 5 ห้องเรียน ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ น.ศ.128 เนื้อที่  5ไร่3 งาน 32 8/10 ตารางวา  (ต่อมาได้รื้อถอนในปี 2524 เพื่อใช้สถานที่สร้างอาคาร 4 แบบ 418 ค) และได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปี 2501 โดยรับโอนนักเรียนหญิงมาจากโรงเรียนทุ่งสงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย) พร้อมกับรับนักเรียนจากภายนอกจนเต็ม ชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน จำนวน  3 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนสตรีทุ่งสง”  ซึ่งดำเนินงานในครั้งแรกโดย นายสวัสดี  ณ  พัทลุง  ครูใหญ่โรงเรียน ทุ่งสงในขณะนั้น มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีทุ่งสง   ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้    นางประนอม สังขมณี    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2501  

การพัฒนาโรงเรียน

            หลังจากได้รับการก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับดังนี้

ด้านการขยายชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน

         ในช่วง 10 ปีแรก (2501 - 2510) ระดับชั้นเรียนยังคงมีเท่าเดิม คือ 3 ชั้นเรียน (ม.ศ. 1- ม.ศ.3)     แต่ละระดับมี 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ  200 กว่าคน 

     ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่น 5 โรงเรียนก็ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 8 ห้องเรียน จึงมีนักเรียน ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.2 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.ศ. 3 จำนวน 7  ห้องเรียน รวม 22 ห้องเรียน นอกจากนี้แล้วใน พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2520 ทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลัดบ่ายด้วย โดยเปิดสอนชั้นละ 6 ห้องเรียน  เมื่อขึ้นปี  พ.ศ. 2521 ได้ทำการยุบผลัดบ่ายทั้งหมด   โอนนักเรียนมาเป็นภาคปกติ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  (ม.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 จำนวน 8 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4)  จำนวน 2 ห้องเรียน รับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในปีนี้จึงมีจำนวนห้องเรียน คือ ม.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องเรียน ม.ศ. 2  จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ. 3  จำนวน  13  ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2  ห้องเรียน รวม  39 ห้องเรียน

         สำหรับชั้น ม.ศ. 1 และชั้น ม.ศ. 4 นั้น ต่อมาได้ถูกยุบในปี 2522  และ 2525 ตามลำดับ คงเหลือจำนวน ชั้นเรียน ม.1 จำนวน 8 ห้อง ม.2 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม. 5 จำนวน 6 ห้องเรียน  และ ม.ศ.5 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 42  ห้องเรียน

            โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี  พ.ศ. 2521  ในปี 2526  เป็นต้นมา หลักสูตรเก่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้หมดไป   คงเหลือแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ.2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524  

             ในปีการศึกษา  2534   โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

            ในปีการศึกษา 2548    ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 11 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 

            ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น  จำนวน  10 – 10 – 9  ห้องเรียน และนักเรียน ม.ปลาย   9 -  9 -  9  ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  มี 54  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,219  คน  โดยแยกเป็นนักเรียนหญิง 1,445 คน และนักเรียนชาย  774   คน  ครู  จำนวน 113  คน ลูกจ้างประจำ  3  คน

       ปัจจุบัน นายสง่า นาวารัตน์   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง

      สถานที่ตั้ง  24  ถนนทุ่งสง- สุราษฎร์  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์   075 – 411348   Fax  075-411968

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 15/03/2564 , 21:18 น.