กลุ่มสาระภาษาไทย ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวศิรดา เสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ

นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางวิสาขะ บุญปถัมภ์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางพวงเพ็ญ บัวชุม
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวอรณัฏฐ์ ทองประพันธ์
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสายเพ็ญ เอียดบาง
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวจุฑามาศ ชูไชยยัง
-
ไม่ระบุ วิทยฐานะ