.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร
 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

รายนามผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสวัสดี ณ พัทลุง

17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501

2. นางประนอม สังขมณี

สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503

3. นางสังวาลย์ ทองปาน

มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520

4. นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์

30 สิงหาคม 2520 - 29 กันยายน 2521

5. นางสังวาลย์ ทองปาน

30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525

6. นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม

30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525

7. นางสาววิไล เกษสยม

26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533

8. นางอัปสร วังสะวิบูลย์

พฤศจิกายน 2533 - 24 ตุลาคม 2535

9. นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช

25 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2536

10. นางบุญงาม ไชยรักษ์

พฤศจิกายน 2536 - 31 ตุลาคม 2539

11. นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี

ธันวาคม 2539 - 30 ตุลาคม 2543

12. นายสมคิด เกตุแก้ว

พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544

13. นายกลิ่น นาคนวล

12 กุมภาพันธ์ 2544 - 16 พฤศจิกายน 2544

14. นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์

19 พฤศจิกายน 2544 - 13 ธันวาคม 2545

15. นางเพ็ญจัณย์   โกไศยกานนท์

16 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2553

16. นายปรีชา แร่ทอง

พฤษภาคม 2554 - 30 กันยายน 2560

17. นายสง่า นาวารัตน์ 21 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน