.
 
 
นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 ประวัติโรงเรียนสตรีทุ่งสง 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนสตรีทุ่งสง  

ประวัติการก่อตั้ง  แต่เดิมนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมวิสามัญศึกษาในอำเภอทุ่งสงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือโรงเรียนทุ่งสงจัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2500   กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน สตรีทุ่งสงขึ้น โดยแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนทุ่งสงเดิม พร้อมกับได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประเภท กศ.ส. จำนวน 150,000 บาท  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 210 มีห้องเรียนเฉพาะชั้นบน จำนวน 5 ห้องเรียน ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ น.ศ.128 เนื้อที่  5ไร่3 งาน 32 8/10 ตารางวา  (ต่อมาได้รื้อถอนในปี 2524 เพื่อใช้สถานที่สร้างอาคาร 4 แบบ 418 ค) และได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปี 2501 โดยรับโอนนักเรียนหญิงมาจากโรงเรียนทุ่งสงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย) พร้อมกับรับนักเรียนจากภายนอกจนเต็ม ชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน จำนวน  3 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  ซึ่งดำเนินงานในครั้งแรกโดย นายสวัสดี  ณ  พัทลุง  ครูใหญ่โรงเรียน ทุ่งสงในขณะนั้น มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีทุ่งสง   ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้    นางประนอม สังขมณี    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2501  

การพัฒนาโรงเรียน

            หลังจากได้รับการก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับดังนี้

ด้านการขยายชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน

         ในช่วง 10 ปีแรก (2501 - 2510) ระดับชั้นเรียนยังคงมีเท่าเดิม คือ 3 ชั้นเรียน (ม.ศ. 1- ม.ศ.3)     แต่ละระดับมี 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ  200 กว่าคน 

     ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่น 5 โรงเรียนก็ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 8 ห้องเรียน จึงมีนักเรียน ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.2 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.ศ. 3 จำนวน 7  ห้องเรียน รวม 22 ห้องเรียน นอกจากนี้แล้วใน พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2520 ทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลัดบ่ายด้วย โดยเปิดสอนชั้นละ 6 ห้องเรียน  เมื่อขึ้นปี  พ.ศ. 2521 ได้ทำการยุบผลัดบ่ายทั้งหมด   โอนนักเรียนมาเป็นภาคปกติ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  (ม.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 จำนวน 8 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4)  จำนวน 2 ห้องเรียน รับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในปีนี้จึงมีจำนวนห้องเรียน คือ ม.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องเรียน ม.ศ. 2  จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ. 3  จำนวน  13  ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2  ห้องเรียน รวม  39 ห้องเรียน

         สำหรับชั้น ม.ศ. 1 และชั้น ม.ศ. 4 นั้น ต่อมาได้ถูกยุบในปี 2522  และ 2525 ตามลำดับ คงเหลือจำนวน ชั้นเรียน ม.1 จำนวน 8 ห้อง ม.2 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม. 5 จำนวน 6 ห้องเรียน  และ ม.ศ.5 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 42  ห้องเรียน

            โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี  พ.ศ. 2521  ในปี 2526  เป็นต้นมา หลักสูตรเก่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้หมดไป   คงเหลือแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ.2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524  

             ในปีการศึกษา  2534   โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

            ในปีการศึกษา 2548    ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 11 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 

            ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น  จำนวน  10  9  9  ห้องเรียน และนักเรียน ม.ปลาย   9 -  9 -  8  ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  มี 54  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,219  คน  โดยแยกเป็นนักเรียนหญิง 1,445 คน และนักเรียนชาย  774   คน  ครู  จำนวน 113  คน ลูกจ้างประจำ  3  คน

       ปัจจุบัน นายสง่า นาวารัตน์   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง

      สถานที่ตั้ง  24  ถนนทุ่งสง- สุราษฎร์  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์   075  411348   Fax  075-411968

 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 34.201.9.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
 
 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411348 ต่อ 102  Fax : 075-411968
Email : stss_school@stss.ac.th