• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

ค่ายอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ 2563


ค่ายอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตาแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 1/3 จำนวน 60 คน ณ ห้องเรียน 721 และ 723 โรงเรียนสตรีทุ่งสง โดยวิทยากรจำนวน 2 คน คือ นางเยาวธิดา คำคง และนางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว อาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำนวน   59   รูป