• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MASTER PROGRAM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


วันรับสมัคร 

รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตศึกษา (อาคาร 5 ชั้น 2) โรงเรียนสตรีทุ่งสง

วันรายงานตัว 

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกพร้อมด้วยผู้ปกครองมารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 5 ชั้น 2) โรงเรียนสตรีทุ่งสง พร้อมชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเป็นการพิเศษ โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) 

วันมอบตัว

ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงยิม โรงเรียนสตรีทุ่งสง

 

1. วันรับสมัคร


2. วันรายงานตัว


3. วันมอบตัว


จำนวน   48   รูป