• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรมร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง


กิจกรรมร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. (MASTER PROGRAM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2,1/3,2/2,2/3,3/2 และ 3/3 จำนวน 179 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

กิจกรรมสันทนาการ & กิจกรรมสานสัมพันธ์ Walk rally


พิธีการ


รับมอบเสื้อกาวน์


จำนวน   261   รูป