ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ชื่อ - สกุล วาระการดำรงตำแหน่ง
นางประนอม สังขมณี 7 สิงหาคม 2501 - 31 พฤษภาคม 2503
นางสังวาลย์ ทองปาน 1 มิถุนายน 2503 - 29 สิงหาคม 2520
นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์ นายเรวัตร พันธ์พิทย์แพทย์
นายสวัสดี ณ พัทลุง 17 พฤษภาคม 2501 - 6 สิงหาคม 2501
นางสังวาลย์ ทองปาน 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม 30 กันยายน 2521 - 20 พฤษภาคม 2525
นางสาววิไล เกษสยม 26 มิถุนายน 2528 - 2 พฤศจิกายน 2533
นางอัปสร วังสะวิบูลย์ 2 พฤศจิกายน 2533 - 24 ตุลาคม 2535
นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช 25 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2536
นางบุญงาม ไชยรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2536 - 31 ตุลาคม 2539
นายสมคิด เกตุแก้ว 3 พฤศจิกายน 2543 - 26 มกราคม 2544
นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 1 ธันวาคม 2539 - 30 ตุลาคม 2543
นายกลิ่น นาคนวล 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 16 พฤศจิกายน 2544
นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์ 19 พฤศจิกายน 2544 - 13 ธันวาคม 2545
นางเพ็ญจัณย์ โกไศยกานนท์ 16 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
นายปรีชา แร่ทอง 8 พฤษภาคม 2554 - 30 กันยายน 2560
นายสง่า นาวารัตน์ 21 มิถุนายน 2561 - ตุลาคม 2563
ดร. สุภาภรณ์ คงคานนท์ พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20/10/2565 , 16:17 น.