ประวัติโรงเรียน และข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ประวัติโรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนสตรีทุ่งสง  

ประวัติการก่อตั้ง  แต่เดิมนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมวิสามัญศึกษาในอำเภอทุ่งสงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือโรงเรียนทุ่งสงจัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2500   กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน สตรีทุ่งสงขึ้น โดยแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนทุ่งสงเดิม พร้อมกับได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประเภท กศ.ส. จำนวน 150,000 บาท  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 210 มีห้องเรียนเฉพาะชั้นบน จำนวน 5 ห้องเรียน ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ น.ศ.128 เนื้อที่  5ไร่3 งาน 32 8/10 ตารางวา  (ต่อมาได้รื้อถอนในปี 2524 เพื่อใช้สถานที่สร้างอาคาร 4 แบบ 418 ค) และได้เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปี 2501 โดยรับโอนนักเรียนหญิงมาจากโรงเรียนทุ่งสงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (เทียบเท่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย) พร้อมกับรับนักเรียนจากภายนอกจนเต็ม ชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน จำนวน  3 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนสตรีทุ่งสง”  ซึ่งดำเนินงานในครั้งแรกโดย นายสวัสดี  ณ  พัทลุง  ครูใหญ่โรงเรียน ทุ่งสงในขณะนั้น มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีทุ่งสง   ต่อมากรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้    นางประนอม สังขมณี    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2501  

การพัฒนาโรงเรียน

            หลังจากได้รับการก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับดังนี้

ด้านการขยายชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน

         ในช่วง 10 ปีแรก (2501 - 2510) ระดับชั้นเรียนยังคงมีเท่าเดิม คือ 3 ชั้นเรียน (ม.ศ. 1- ม.ศ.3)     แต่ละระดับมี 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ  200 กว่าคน 

     ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่น 5 โรงเรียนก็ได้รับการอนุมัติให้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 8 ห้องเรียน จึงมีนักเรียน ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.2 จำนวน 7 ห้องเรียน ม.ศ. 3 จำนวน 7  ห้องเรียน รวม 22 ห้องเรียน นอกจากนี้แล้วใน พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2520 ทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลัดบ่ายด้วย โดยเปิดสอนชั้นละ 6 ห้องเรียน  เมื่อขึ้นปี  พ.ศ. 2521 ได้ทำการยุบผลัดบ่ายทั้งหมด   โอนนักเรียนมาเป็นภาคปกติ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  (ม.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 จำนวน 8 ห้องเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4)  จำนวน 2 ห้องเรียน รับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในปีนี้จึงมีจำนวนห้องเรียน คือ ม.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องเรียน ม.ศ. 2  จำนวน 8 ห้องเรียน ม.ศ. 3  จำนวน  13  ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2  ห้องเรียน รวม  39 ห้องเรียน

         สำหรับชั้น ม.ศ. 1 และชั้น ม.ศ. 4 นั้น ต่อมาได้ถูกยุบในปี 2522  และ 2525 ตามลำดับ คงเหลือจำนวน ชั้นเรียน ม.1 จำนวน 8 ห้อง ม.2 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 3 จำนวน 8 ห้องเรียน ม. 4 จำนวน 6 ห้องเรียน ม. 5 จำนวน 6 ห้องเรียน  และ ม.ศ.5 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 42  ห้องเรียน

            โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้เริ่มรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี  พ.ศ. 2521  ในปี 2526  เป็นต้นมา หลักสูตรเก่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้หมดไป   คงเหลือแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ.2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524  

             ในปีการศึกษา  2534   โรงเรียนสตรีทุ่งสงได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

            ในปีการศึกษา 2548    ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 11 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 

            ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น  จำนวน  11-10-10  ห้องเรียน และนักเรียน ม.ปลาย   9 - 9 - 9  ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  มี 58  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2086  คน  โดยแยกเป็นนักเรียนหญิง 1344 คน และนักเรียนชาย  742   คน  ครู  จำนวน 99 คน ลูกจ้างชั่วครา 12 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 117 คน

       ปัจจุบัน ดร.สุภาภรณ์  คงคานนท์   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง

      สถานที่ตั้ง  24  ถนนทุ่งสง- สุราษฎร์  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์   075 – 411348   Fax  075-411968

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25/08/2566 , 10:43 น.