แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน / ภายนอก โรงเรียนสตรีทุ่งสง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfudaMQ25pbkvvEdAUQqmHHLzMQQ1cyVIzy5kMX2Lk7NXKgBw/closedform

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHeEsl_BuWE9E0rnEpM9wlrHWkSb5FN7LBx_GPmw9SLRJopA/closedform