ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงเรียนสตรีทุ่งสง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกพ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพระดับดีเยี่ยม


  19 ตุลาคม 2565 , 09:19:00 น. ,    ประกาศโดย : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ,    อ่าน :   873   ครั้ง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สพม.นครศรีธรรมราช
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกพ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพระดับดีเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ