กลุ่มสาระศิลปะ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นายวรพล วิเชียรนพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวพิมพ์ชนก สุขหอม
ทัศนศิลป์
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นายจรัส ขุนณรงค์
ทัศนศิลป์
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมกัณฑ์
นาฏศิลป์
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นางสาวจันทร์จิรา พรหมสมบัติ
นาฏศิลป์
ไม่ระบุ วิทยฐานะ

นายภูวนาถ ลาดทุ่ง
ดนตรีไทย
ไม่ระบุ วิทยฐานะ