ข้อมูลบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสตรีทุ่งสง   

กลุ่มสาระศิลปะ


นายวรพล วิเชียรนพรัตน์

ตำแหน่งวิทยฐานะ : ไม่ระบุ วิทยฐานะ

ตำแหน่งภายในหน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ปี พ.ศ.
1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2553
1 มัธยมศึกษา ม.6 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 2548
1 ประถมศึกษา ป.6 - โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 2542
ผลงานวิชาการ

ลำดับ หัวเรื่อง ผู้ร่วมผลงาน ปีที่เผยแพร่
  ไม่มีข้อมูล