• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ปลาย (IEP) ระดับชั้น ม. 4/9 , 5/9 และ 6/9 เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน CEFR


จำนวน   0   รูป