• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (IEP) เข้าศึกษาดูงานณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการศึกษาต่อ


จำนวน   33   รูป