• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

Mini English Camp โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2565


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โครงการภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (IEP) จำนวน 5 คน มีรายชื่อดังนี้

1.นายนนทนัตถ์ รัตนมูณี

2.นายอิสระพงศ์ บัณฑิศักดิ์

3.นายพชรกร คงหอม

4.นางสาวอัญณิชา จันทร์เลื่อน

5.นางสาวคาซันดร่า อิสาเบล นาคายา

ซึ่งเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรม Mini English Camp


จำนวน   10   รูป