• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ปีการศึกษา 2565


นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP จำนวน 27 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน จำนวน 107 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ อบต.ควนกรด


จำนวน   10   รูป