• Cover 1

คลังภาพกิจกรรม

   คลังภาพกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ  

กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565


สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าจัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ และแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 , 5/9 และ 6/9 จำนวน 87 คน เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จำนวน   0   รูป